TJ FOTOGRAFIE & DESIGN is gevestigd te Etten-Leur
Kamer van Koophandel Breda 68.24.82.37

1. ALGEMEEN

1.1 Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle projecten en overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen TJ FOTOGRAFIE & DESIGN en de klant.

1.2 Termijn van levering
Een door TJ FOTOGRAFIE & DESIGN opgegeven termijn voor het volbrengen van de opdracht heeft slechts een indicatieve strekking.

1.3 Herroepen opdracht
Wanneer de klant een verstrekte opdracht herroept, dient deze het gehele honorarium dat TJ FOTOGRAFIE & DESIGN zou toekomen bij gehele vervulling van de opdracht, alsmede alle bijkomende kosten tot op dat moment gemaakt, te voldoen.

1.4 Beëindigen opdracht
Wanneer er sprake is van onafhankelijke omstandigheden, waardoor van TJ FOTOGRAFIE & DESIGN redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat zij de opdracht verder vervult, heeft TJ FOTOGRAFIE & DESIGN het recht om deze opdracht neer te leggen, zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is.

1.5 Offertes
Alle offertes van TJ FOTOGRAFIE & DESIGN zijn vrijblijvend en indicatief, tenzij anders is bepaald. Alle genoemde prijzen zijn altijd exclusief BTW. Gemaakte offertes hebben geldigheidsduur van 30 dagen. Offertes kunnen gedurende de werkzaamheden worden bijgesteld. Desgevraagd zal TJ FOTOGRAFIE & DESIGN voor de aanvang van de werkzaamheden een nieuwe offerte aan opdrachtgever ter goedkeuring voorleggen. Voor zover zich bij de uitvoering van de opdracht onvermijdelijke afwijkingen ten opzichte van een offerte voordoen, zal TJ FOTOGRAFIE & DESIGN voor zover mogelijk, cliënt hierover in een zo vroeg mogelijk stadium inlichten. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling.

Overschrijdingen van offertes tot tien procent worden als begrotingsrisico door Cliënt geaccepteerd en behoeven dan ook niet als zodanig te worden aangemeld. Overschrijdingen van offertes als gevolg van verkoopcondities van leveranciers en andere door TJ FOTOGRAFIE & DESIGN ingeschakelde derden, bijvoorbeeld inzake gewijzigde inkoopbedragen en gewijzigde uurtarieven gelden niet als overschrijding van de offerte en zullen worden doorberekend. Indien de opdracht na het vragen van een offerte uitblijft, kan TJ FOTOGRAFIE & DESIGN de kosten van calculatie in rekening brengen tegen het alsdan door TJ FOTOGRAFIE & DESIGN gehanteerde uurtarief, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Naast het afgesproken honorarium komen ook de kosten die TJ FOTOGRAFIE & DESIGN maakt ,voor de goede uitvoering van de opdracht , voor vergoeding in aanmerking.

1.6 Wijzigingen voorwaarden
TJ FOTOGRAFIE & DESIGN behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging. Indien Cliënt een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

1.7 Drukwerk
TJ FOTOGRAFIE & DESIGN drukt niet zelf maar regelt en begeleidt het drukwerk. Hierbij is TJ FOTOGRAFIE & DESIGN op geen enkele manier verantwoordelijk voor eventuele afwijkingen of fouten in het drukwerk. De klant gaat ermee akkoord alle bestanden grondig na te kijken voordat de opdracht gedrukt wordt. De verantwoordelijkheid van de correctheid van het drukwerk ligt altijd volledig bij de klant. Bij drukwerk dat in combinatie wordt gedrukt kunnen kleurafwijkingen ontstaan ten opzichte van elders besteld drukwerk of herdrukken. Geringe kleurafwijkingen (met het origineel) kunnen voorkomen, eveneens met eerder geleverd drukwerk.

2. HONORARIUM EN BETALING

1.2 Prijsopgave / offerte
Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen en de daarmee samenhangende prijsopgaven van TJ FOTOGRAFIE & DESIGN zijn vrijblijvend. De prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden en/of inkoopbedragen van derden, bijvoorbeeld drukwerk.

2.2 Betalingsverplichting
Betalingen dienen plaats te vinden per ommegaande na factuurdatum, met een maximum van 14 dagen, tenzij schriftelijk/mondeling anders afgesproken. Indien na het verstrijken van deze termijn door TJ FOTOGRAFIE & DESIGN nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de klant in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente verhoogd met 5%. Zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te late betalingen, zijn voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 110,00.

2.3 Honorarium bij gewijzigde opdracht
Indien TJ FOTOGRAFIE & DESIGN door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens / materialen of door een gewijzigde of foutieve opdracht en/of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze  werkzaamheden apart worden gedeclareerd.

2.4 Periodieke betalingen
TJ FOTOGRAFIE & DESIGN heeft het recht, gedurende een opdracht, tot op dat moment verrichte werkzaamheden naar redelijkheid in rekening te brengen. Bij bedragen vanaf €500,- geldt een betalingsvoorwaarde van 60% vooraf en 40% achteraf. Bij drukwerkkosten vanaf €1000,-, betaalt Cliënt rechtstreeks de factuur van de desbetreffende drukker, zonder tussenkomst van TJ FOTOGRAFIE & DESIGN.

2.5 Facturering
Facturering of deel-facturering vindt na elk afgerond project of deelproject plaats.

3. EIGENDOM ONTWERPEN

3.1 Auteursrechthebbende
TJ FOTOGRAFIE & DESIGN garandeert dat het geleverde door of vanwege hem is ontworpen, dat hij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrecht- hebbende over het werk kan beschikken.

3.2 Naamsvermelding
TJ FOTOGRAFIE & DESIGN is te allen tijde gerechtigd om zijn naam te laten vermelden in het colofon van een publicatie, website, aankondiging of andere media. Als TJ FOTOGRAFIE & DESIGN dit nodig acht zal de klant het te verveelvoudigen en/of openbaar te maken werk voorzien van het symbool © met de naam TJ FOTOGRAFIE & DESIGN en het jaar van de eerste openbaarmaking.

3.3 Wijzigingen
Het is de klant niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van TJ FOTOGRAFIE & DESIGN veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen aan te brengen, tenzij schriftelijk anders afgesproken.

3.4 Eigen promotie
Zolang hierover geen nadere afspraken zijn gemaakt, heeft TJ FOTOGRAFIE & DESIGN de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

4. AANSPRAKELIJKHEID

4.1. Aansprakelijkheid
TJ FOTOGRAFIE & DESIGN is niet aansprakelijk voor:

  • Van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden die fouten maken of tekortkomingen hebben.
  • Verkeerd, onvolledig en te laat aangeleverd materiaal door de opdrachtgever. En alle fouten of tekortkomingen die hieruit voortvloeien.
  • Fouten, gebreken of prijsoverschrijdingen van leveranciers aan TJ FOTOGRAFIE & DESIGN.
  • Fouten, tekortkomingen of gebreken in het ontwerp en/of de tekst gegevens indien de opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven voor de proef of hiervoor in de gelegenheid is gesteld en daarvan geen gebruik heeft gemaakt. De fouten moeten in dit geval in de proef wel waarneembaar zijn geweest.

TJ FOTOGRAFIE & DESIGN is uitsluitend aansprakelijk voor directe, toerekenbare schade. TJ FOTOGRAFIE & DESIGN is niet aansprakelijk voor indirect schade zoals gederfde winst, gevolgschade. Een jaar na voltooiing van de opdracht verloopt elke aansprakelijkheid voor TJ FOTOGRAFIE & DESIGN.

4.2 Beperking aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van TJ FOTOGRAFIE & DESIGN voor schade uit hoofde van een overeenkomst met de klant is altijd beperkt tot het bedrag van TJ FOTOGRAFIE & DESIGN toekomende honorarium.

4.3 Garantie geleverde materialen
De klant vrijwaart TJ FOTOGRAFIE & DESIGN voor aanspraken t.a.v. auteursrechten betreffende door de klant verstrekte materialen, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

5. DIVERSEN

5.1 Bewijsexemplaren
De klant zal, in geval van een ontwerp dat in serie zal worden vervaardigd, TJ FOTOGRAFIE & DESIGN kosteloos ten minste 1 (één) exemplaar van het verveelvoudigde ontwerp doen toekomen, zodra publicatie of openbaarmaking heeft plaatsgevonden.

5.2 Gebruik andere toeleveranciers
Opdrachten aan productiebedrijven met betrekking tot de verveelvoudiging of openbaarmaking van het ontwerp, worden door of namens, in opdracht van en voor rekening en risico van de klant verstrekt. TJ FOTOGRAFIE & DESIGN houdt zich voor de uitvoering van die opdracht, waar nodig, beschikbaar voor mondeling overleg. Op verzoek van de klant kan TJ FOTOGRAFIE & DESIGN, voor risico van de klant, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader over een te komen vergoeding afspreken.

5.3 Openbaarmaking en verveelvoudiging
Alvorens tot openbaarmaking of verveelvoudiging wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste drukproef, revisieproef of het laatste prototype van het ontwerp te controleren en goed te keuren.

5.4 Onderzoek naar het bestaan van rechten
Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van merkrechten, tekening- of model- bescherming, octrooirechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de klant.

5.5 Andere voorwaarden
Algemene en bijzondere voorwaarden van de klant binden TJ FOTOGRAFIE & DESIGN niet behalve indien en voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voor- waarden en voor zover TJ FOTOGRAFIE & DESIGN de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden schriftelijk met zoveel woorden heeft aanvaard. Deze voorwaarden zullen naar de letter van de wet geïnterpreteerd worden, mocht een of meer punten uit deze overeenkomst niet geldig zijn voor de wet, blijven de andere punten onveranderd geldig.

5.7. Nederlands recht
Op de overeenkomst tussen TJ FOTOGRAFIE & DESIGN en de klant is het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen TJ FOTOGRAFIE & DESIGN en de klant is de rechter in het arrondissement waar TJ FOTOGRAFIE & DESIGN is gevestigd, zulks onverminderd de wettelijke bepalingen betreffende de bevoegdheid van de Kantonrechter.